DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB1 (toliau — Reglamentas), įgyvendinimo tvarką.

2. Sąvokos:

Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

2.1. Asmens duomenys — bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pagal tokį identifikatorių, kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius2.

2.2. Duomenų tvarkymas — bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas3.

2.3. Duomenų valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise4.

2.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis5.

2.5. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių6.

2.6. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis7.

2.7. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys8.

2.8. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga9.

2.9. Psichologas – tai asmuo, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas tvarka pripažintą psichologo išsilavinimą ir užsiimantis psichologo profesine veikla.

2.10. Klientas – tai fizinis asmuo, su kuriuo psichologas užmezga profesinį bendravimą ir kuriam informuoto sutikimo pagrindu teikia psichologines paslaugas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu ir kitais asmens duomenų saugą reglamentuojančiais teises aktais ir Klinikos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Aprašas taikomas tvarkant Duomenų subjekto duomenis automatiniu būdu ir neautomatiniu būdu:

4.1. Kliento duomenis, esančius Psichologo informacinėse sistemose, popierinėse formose ar kitose laikmenose.

4.2. Kliento asmens duomenis (gimimo data, vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, psichinės sveikatos, šeimos ir kiti duomenys), kurie būtini kokybiškai Psichologo paslaugai suteikti.

4.3. Kliento atstovo asmens duomenis (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, atstovavimą pagrindžiantys dokumentai ir kiti duomenys).

4.4. Kiti duomenys.

4.5. Išankstinės Klientų registracijos duomenys.

5. Asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4 punkte valdytojas yra Psichologas Inga Polikevičiūtė  (1984.04.16, Savanorių pr. 22-301(1), Vilnius) ir Psichologas Marina Guptor (1976.09.28, gim. D., Savanorių pr. 22-301(2)).


II. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ DĖL JŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO TVARKA

6. Duomenų subjektai (Klientai) turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

6.1. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Klinikoje;

6.2. Teisė susipažinti su Klinikos tvarkomais savo asmens duomenimis;

6.3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

6.4. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");

6.5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;

6.6. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

6.7. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą.

7. Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Reglamente nustatytais pagrindais.

8. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 6 punkte nurodytas teises, privalo asmeniškai, paštu, per įgaliotą atstovą, pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašo elektroniniu parašu) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas).

9. Prašymas turi būti pateikiamas Psichologui, jei asmens duomenų dėl kurių kreipiamasi, valdytojas yra Psichologas.

10. Prašymas turi būti įskaitomas, parašytas valstybine kalba, arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie tai, kokią Aprašo 6 punkte nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

11. Duomenų subjektui Prašymą pateikus elektroninėmis ryšio priemonėmis, Psichologas informaciją duomenų subjektui taip pat pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitokiu būdu.

12. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo asmens tapatybę:

12.1. Psichologui duomenų subjektas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą), jeigu Prašymą duomenų subjektas pateikia tiesiogiai.

12.2. Duomenų subjektas pateikia notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, jeigu Prašymą duomenų subjektas pateikia paštu ar per pasiuntinį,.

12.3. Duomenų subjektas Prašymą pasirašo elektroniniu parašu, jeigu Prašymas pateikiamas elektroninio ryšio priemonėmis.

13. Duomenų subjektas Aprašo 6 punkte nurodytas teises įgyvendina pats arba per atstovą.

14. Psichologas turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Tokiu atveju, Psichologas duomenų subjektui raštu nurodo atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

15. Psichologas duomenų subjekto Prašymą išnagrinėja ir atsakymą duomenų subjektui pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar du mėnesius, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. Psichologas apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą informuoja duomenų subjektą ir pateikia termino pratęsimo priežastis.

16. Duomenų subjekto teisės gali būti ribojamos, vadovaujantis kitais teises aktais, reglamentuojančiais Psichologo veiklą.


III. TEISĖS ŽINOTI (BŪTI INFORMUOTAM) APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS

17. Aprašo 6.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

17.1. Psichologo interneto svetainėje (www.studijanendre.lt)

17.2. Pateikiant informaciją Psichologo darbo vietoje;

17.3. Bendravimo su duomenų subjektu metu atsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenų subjektas kreipiasi į Psichologą.

18. Psichologas turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 6.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

18.1. Duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

18.2. Duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

18.3. Asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teises aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

18.4. Asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, vadovaujantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojama profesinės paslapties prievole.


IV. TEISĖS SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS ĮGYVENDINIMAS

19. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Psichologo tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

19.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslus;

19.2. Atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

19.3. Duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

19.4. Numatomų asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

19.5. Asmens duomenų šaltinius.

20. Atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 19 punkte nurodytos informacijos, Psichologas privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

21. Jeigu, renkant informaciją, kuri reikalinga atsakymui duomenų subjektui parengti, nustatoma, kad:

21.1. Psichologas tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, Psichologas turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

21.2. Jei duomenų teikimas reikalauja Psichologo papildomų sąnaudų, imamas pagrįstas mokestis.

21.3. Jeigu informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui pateikiama tiek ir tokios informacijos, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.


V. TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS ĮGYVENDINIMAS

22. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę su Prašymu kreiptis į Psichologą, kad būtų ištaisyti netikslūs arba papildyti neišsamūs asmens duomenys.

23. Psichologas, gavęs Aprašo 22 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, išanalizuoti duomenų subjekto tvarkomus asmens duomenis, siekiant nustatyti duomenų subjekto pateikto Prašymo pagrįstumą.

24. Nustačius, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Psichologas:

24.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo ištaisyti neišsamius ar netikslius duomenų subjekto asmens duomenis;

24.2. Nesant galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius duomenų subjekto asmens duomenis, privalo sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

24.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

24.3.1. Duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

24.3.2. Duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams.

24.3.3. Informuoti duomenų gavėjo nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų.


VI. TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM) ĮGYVENDINIMAS

25. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Psichologą su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų.

25.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

25.2. Atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

25.3. Asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo VIII dalyje „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas") ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

25.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

25.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisines prievolės.

26. Duomenų subjekto Prašyme turi būti pateikti išsamūs ir pagrįsti argumentuotai dėl prašomų ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 25 punkte nurodytų pagrindų).

27. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („Teisė būti pamirštam") neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

27.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

27.2. Archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

27.3. Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

28. Psichologas, gavęs Aprašo 25 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, įvertinti duomenų subjekto pateikto Prašymas pagrįstumą.

29. Nustačius, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Psichologas:

29.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrina su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

29.2. Nesant galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenis, privalo sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

29.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo privalo informuoti:

29.3.1. Duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

29.3.2. Duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokios informacijos neįmanoma arba pernelyg sunku dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).


VII. TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS

30. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Psichologą su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:

30.1. Duomenų subjektas nesutinka su Psichologo tvarkomų jo asmens duomenų tikslumo. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas išsiaiškina asmens duomenų netikslumą;

30.2. Nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to duomenų subjektas prašo apriboti asmens duomenų tvarkymą;

30.3. Yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Psichologui, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų asmens duomenų, tačiau šių asmens duomenų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

30.4. Duomenų subjektas pateikė Prašymą Psichologui, kuriame išreiškė nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina Prašymas pagrįstumą;

30.5. Duomenų subjektui pateikus Prašymą ištrinti jo tvarkomus asmens duomenis ir Psichologui nustačius Prašymo pagrįstumą, tačiau nesant techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant, duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tada, kai duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

31. Psichologas, gavęs Aprašo 30 punkte nurodytų duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, įvertinti Prašyme išdėstytus reikalavimus, siekiant nustatyti duomenų subjekto Prašymo pagrįstumą.

32. Nustačius, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Psichologas:

32.1. Apriboja duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

32.2. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą bei nurodo preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

32.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoja duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Duomenų gavėjų nereikia informuoti jeigu pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų.

33. Priėmus sprendimą panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Psichologas, prieš panaikindamas tokį apribojimą, raštu informuoja duomenų subjektą.


VIII. TEISĖS NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU ĮGYVENDINIMAS

34. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Psichologą dėl nesutikimo, kad Klinika tvarkytų jo asmens duomenis.

35. Psichologas, gavęs duomenų subjekto Prašymą dėl nesutikimo, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, įvertina Prašymo pagrįstumą.

36. Nustačius, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagristas, Psichologas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja duomenų subjektą apie jo Prašyme išdėstytų reikalavimų įvykdymą.

37. Nustačius, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Psichologas duomenų subjektui pateikia argumentuotą raštišką atsakymą, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagristų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.


IX. TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS

38. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Psichologą su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei prašyti persiųsti juos kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

38.1. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

38.1.1. Duomenų subjekto sutikimu arba

38.1.2. Vykdoma sutartimi, sudaryta tarp Psichologo ir duomenų subjekto;

38.2. Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

38.3. Duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Psichologui pats arba per atstovą;

38.4. Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

39. Aprašo 38 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas įvykdomas tik įvykdžius Aprašo 38.1-38.4 papunkčiuose nurodytas sąlygas.

40. Psichologas, gavęs Aprašo 38 punkte nurodytų duomenų subjekto Prašymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, įvertina Prašymo pagrįstumą.

41. Informacija gali būti pateikiama:

41.1. Duomenų subjektui;

41.2. Kitam duomenų valdytojui, jeigu:

41.2.1. Duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Psichologas asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

41.2.2. Yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

42. Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkėlimo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Psichologas nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir, ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Psichologas neprisiima atsakomybes už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Duomenų subjektų teises Psichologas įgyvendina neatlygintinai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

44. Duomenų subjektai skundus dėl šio Aprašo nuostatų nevykdymo ar netinkamo vykdymo gali pateikia Klinikos direktoriai raštu ir argumentuotai.______________________________________________________

1 2016 m. baland2io 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

2 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 1 p.

3 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 2 p.

4 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 7 p.

5 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 8 p.

6 Europos Parlamento it Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 9 p.

7 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 10 p.

8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 11 p.

9 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 str. 12 p.